Bảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEMBảo hiểm trực tuyến IBAOHIEM

Bảo Hiểm Xây Dựng Lắp Đặt

I/ ĐƠN BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3670/2008/QĐ-TGĐ ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

 Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi (ký và đóng dấu) cùng với các bản kê khai khác bằng văn bản do Người được bảo hiểm lập ra cho mục đích của Đơn bảo hiểm này được xem như là một bộ phận không tách rời của Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng (sau đây gọi tắt là Đơn bảo hiểm). 

Đơn bảo hiểm này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã nộp hoặc đồng ý nộp (bằng văn bản) cho Bảo Việt số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (GCNBH/HĐBH) và tuân theo các Điều khoản, Điều kiện, các Điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ được quy định dưới đây. 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG

Bảo Việt sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau: 

a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội, tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hoặc trên thực tế đang nắm quyền hoặc theo lệnh của bất cứ nhà đương cục nào;
b) Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
c) Hành động cố ý hay vô ý nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
d) Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần. Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Bảo Việt cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Chào bạn, nếu bạn cần một tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm hãy gửi yêu cầu tư vấn ngay để được trợ giúp

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Trách nhiệm của Bảo Việt sẽ bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc sau khi dỡ xong các hạng mục có tên trong GCNBH/HĐBH xuống công trường. Trừ trường hợp HĐBH được ký kết sau khi công trình đó khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Sau khi từng phần của công trình được bảo hiểm đã được bàn giao và đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của Bảo Việt sẽ chấm dứt đối với phần đó. Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng Trang 2/6 Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực chậm nhất vào ngày quy định ghi trong GCNBH/HĐBH. Mọi sự kéo dài thời hạn bảo hiểm (sự gia hạn) đều phải được Bảo Việt đồng ý bằng văn bản. 

ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng các điều khoản của Đơn bảo hiểm này về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện, và việc khai báo, trả lời câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Bảo Việt.
2. GCNBH/HĐBH và các Phần I và II được trình bày sau đây được coi là các bộ phận cấu thành và nằm trong Đơn bảo hiểm này, và cụm từ "Đơn bảo hiểm" xuất hiện ở bất cứ đâu trong hợp đồng bảo hiểm này đều được coi là bao gồm HĐBH và các Phần được trình bày phía sau. Bất kỳ một từ hoặc một cụm từ nào có giải nghĩa kèm theo ở trong một Phần nào đó của Đơn bảo hiểm này, hay trong GCNBH hoặc trong các Phần của Đơn bảo hiểm này thì dù xuất hiện ở đâu từ hoặc cụm từ đó cũng mang cùng một ý nghĩa như vậy.
3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý cần thiết và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của Bảo Việt để hạn chế tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui định của pháp luật và kiến nghị của các nhà sản xuất.
4. a) Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của Bảo Việt có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của Bảo Việt mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm, b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Bảo Việt bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thì có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm cho phù hợp. Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được Bảo Việt chấp thuận bằng văn bản.
5. Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc khiếu nại bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

a) Lập tức thông báo ngay cho Bảo Việt bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất, 

b) Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất, 

c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của Bảo Việt giám định các bộ phận đó. 

d) Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Bảo Việt. 

e) Thông báo ngay cho cơ quan Công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp. 

Trong mọi trường hợp, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố Bảo Việt không nhận được thông báo tổn thất. 

Sau khi thông báo cho Bảo Việt, nếu Người được bảo hiểm tiến hành sửa chữa hay thay thế (kể cả hư hỏng nhỏ) nhất thiết phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Việt. Trong mọi trường hợp khác, nếu Bảo Việt hay đại diện của họ không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. 

Trách nhiệm của Bảo Việt theo đơn bảo hiểm này đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo. 

6. Người được bảo hiểm với chi phí do Bảo Việt chịu, phải thực hiện, phối hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của Bảo Việt nhằm bảo vệ các quyền lợi đối với tài sản hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường từ Người thứ ba (khác với những Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này), về những khoản mà Bảo Việt sẽ được hưởng hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Đơn bảo hiểm này, dù cho những hành động hay việc làm đó là cần thiết hay được yêu cầu thực hiện trước hay sau khi Bảo Việt bồi thường cho Người được bảo hiểm.
7. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm (trách nhiệm được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết . Trọng tài chung sẽ ngồi với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc khiếu tố chống Bảo Việt. Nếu một trong hai bên không chấp thuận giải quyết bằng trọng tài thì việc giải quyết tranh chấp sẽ đưa ra toà án xét xử.
8. Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai (được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó) hay nếu Người được bảo hiểm hoặc Người thay mặt họ sử dụng những phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua đơn bảo hiểm này hoặc nếu khiếu nại đòi bồi thường bị khước từ mà không có việc tiến hành tố tụng trong vòng ba tháng kể từ khi từ chối, hoặc kể từ khi Trọng tài hay toà án ra phán quyết thì tất cả các quyền lợi theo Đơn bảo hiểm này sẽ không có giá trị.
9. Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này mà có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì Bảo Việt sẽ không bồi thường nhiều hơn tỷ lệ của họ đối với khiếu nại về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó.

Chi tiết xem tại: Mẫu đơn CAR-EAR (Bảo Việt)

II/ ĐƠN BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3670/2008/QĐ-TGĐ ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt) Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) giấy yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi (ký và đóng dấu) cùng với các bản kê khai khác bằng văn bản do Người được bảo hiểm lập ra cho mục đích của Đơn bảo hiểm này được xem như là một bộ phận không tách rời của Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng (sau đây gọi tắt là Đơn bảo hiểm). Đơn bảo hiểm này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã nộp hoặc đồng ý nộp (bằng văn bản) cho Bảo Việt số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm (GCNBH/HĐBH) và tuân theo các Điều khoản, Điều kiện, các Điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm, Bảo Việt sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ được quy định dưới đây. 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG

Bảo Việt sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau: 

a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bể xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch-đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội, tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hay đang nắm quyền trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục nào;
b) Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
c) Hành động cố ý hay vô ý nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
d) Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần. Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Bảo Việt cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Trách nhiệm của Bảo Việt sẽ bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc sau khi dỡ xong các hạng mục có tên trong GCNBH/HĐBH xuống công trường, trừ trường hợp HĐBH được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực bảo hiểm được xác nhận cụ thể trong HĐBH và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi bàn giao công trình hoặc sau khi hoàn tất lần vận hành hay chạy thử có tải đầu tiên tuỳ theo thời điểm nào xảy ra trước, nhưng sẽ không chậm quá 4 tuần (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản) kể từ ngày bắt đầu chạy thử. Tuy nhiên, nếu một bộ phận của xưởng máy hay một số cỗ máy đã được chạy thử và/hoặc vận hành hay Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt Trang 2/6 bàn giao thì việc bảo hiểm cho phần đó hay các thiết bị hoặc máy móc và mọi trách nhiệm phát sinh từ đó sẽ chấm dứt hiệu lực, mặc dù bảo hiểm này vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm với các bộ phận còn lại. Đối với các hạng mục cũ sử dụng lại thì hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay khi các hạng mục đó bắt đầu được chạy thử. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực chậm nhất vào ngày quy định ghi trong GCNBH/HĐBH. Mọi sự kéo dài thời hạn bảo hiểm (sự gia hạn) đều phải được Bảo Việt đồng ý bằng văn bản. 

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Chào bạn, nếu bạn cần một tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm hãy gửi yêu cầu tư vấn ngay để được trợ giúp

ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng các điều khoản của Đơn bảo hiềm này về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay thực hiện, và việc khai báo, trả lời câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Bảo Việt. 

2. GCNBH/HĐBH và các Phần I và II được trình bày sau đây được coi là các bộ phận cấu thành và nằm trong Đơn bảo hiểm này, và cụm từ “Đơn bảo hiểm” xuất hiện ở bất cứ đâu trong Hợp đồng bảo hiểm này đều được coi là bao gồm HĐBH và các Phần được trình bày phía sau. Bất kỳ một từ hoặc một cụm từ nào có giải nghĩa kèm theo ở trong một Phần nào đó của Đơn bảo hiểm này, hay trong GCNBH hoặc trong các Phần của Đơn bảo hiểm này thì dù xuất hiện ở đâu từ hoặc cụm từ đó cũng mang cùng một ý nghĩa như vậy. 

3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý cần thiết và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của Bảo Việt để hạn chế tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui định của pháp luật và kiến nghị của các nhà sản xuất. 

4. a) Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, đại diện của Bảo Việt có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của Bảo Việt mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Bảo Việt bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thì có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm cho phù hợp. Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được Bảo Việt chấp thuận bằng văn bản. 

5) Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc khiếu nại bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải: 

a) Lập tức thông báo ngay cho Bảo Việt bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất,

b) Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất, 

c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của Bảo Việt giám định các bộ phận đó, 

d) Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Bảo Việt.

e) Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp. Trong mọi trường hợp, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố Bảo Việt không nhận được thông báo tổn thất. Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt Trang 3/6 Sau khi thông báo cho Bảo Việt, nếu Người được bảo hiểm tiến hành sửa chữa hay thay thế (kể cả hư hỏng nhỏ) nhất thiết phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Việt. Trong mọi trường hợp khác, nếu Bảo Việt hay đại diện của họ không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. Trách nhiệm của Bảo Việt theo đơn bảo hiểm này đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

6. Người được bảo hiểm với chi phí do Bảo Việt chịu, phải thực hiện, phối hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của Bảo Việt nhằm bảo vệ các quyền lợi đối với tài sản hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường từ Người thứ ba (khác với những Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này), về những khoản mà Bảo Việt sẽ được hưởng hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Đơn bảo hiểm này, dù cho những hành động hay việc làm đó là cần thiết hay được yêu cầu thực hiện trước hay sau khi Bảo Việt bồi thường cho Người được bảo hiểm. 

7. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm (trách nhiệm được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết . Trọng tài chung sẽ ngồi với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc khiếu tố chống Bảo Việt. Nếu một trong hai bên không chấp thuận giải quyết bằng trọng tài thì việc giải quyết tranh chấp sẽ đưa ra toà án xét xử. 

8. Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai (được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó) hay nếu Người được bảo hiểm hoặc Người thay mặt họ sử dụng những phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua đơn bảo hiểm này hoặc nếu khiếu nại đòi bồi thường bị khước từ mà không có việc tiến hành tố tụng trong vòng ba tháng kể từ khi từ chối, hoặc kể từ khi Trọng tài hay toà án ra phán quyết thì tất cả các quyền lợi theo Đơn bảo hiểm này sẽ không có giá trị. 

9. Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này mà có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì Bảo Việt sẽ không bồi thường nhiều hơn tỷ lệ của họ đối với khiếu nại về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó. 

Chi tiết xem tại: Mẫu đơn CAR-EAR (Bảo Việt)

Một số tài liệu tham khảo


  avatar-tu-van

  Bạn cần tư vấn chuyên nghiệp
  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

  5/5

  CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Gửi thông tin, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ lại trong vòng 2 phút